WETTELIJKE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE  PORTAL & Applicatie

https://wefitter.com/privacy/

 

 

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij de gebruikers van onze gegevens:

 

Sociale naam: Wellness Gamification S: Wellness Gamification S.L.

 

Geregistreerd kantoor: C / San Pere Mes Alt nº 19 1º 2º B, 08003 BARCELONA, (Barcelona) 

BTW-nummer: B66544651

Telefoon: 935991664

 

E-mail: hello@wefitter.com

Website: www.wefitter.com

 

1. DOELSTELLING

 

Wellness Gamification SL (hierna genoemd de aanbieder) die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document, dat het gebruik van de website www.wefitter.com regelt, ter beschikking aan de gebruikers, waarmee wij van plan zijn te voldoen aan de verplichtingen van wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel ( electronic Commerce) (LSSICE of LSSI), en informeert alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden van de website.

 

Wellness Gamification S.L. biedt gebruikers via het web toegang tot en gebruik van verschillende diensten en inhoud die via het web beschikbaar worden gesteld.

 

Elke persoon die toegang krijgt tot deze website neemt de rol van gebruiker op zich (hierna de gebruiker), en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze wettelijke kennisgeving, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

 

Als gebruiker moeten zij deze wettelijke kennisgeving zorgvuldig lezen in alle gevallen waarin zij het internet betreden, aangezien deze kan worden gewijzigd, aangezien de aanbieder zich het recht voorbehoudt om elke vorm van informatie die op het internet zou kunnen verschijnen te wijzigen, zonder de verplichting om gebruikers van tevoren op de hoogte te stellen of te informeren over deze verplichtingen, wat voldoende is voor de publicatie op de website van de aanbieder.

 

2. 2. TOEGANGSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET WEB.

 

2.1. Gratis toegang tot en gebruik van het web.

 

De levering van diensten door Wellness Gamification S.L. is gratis voor alle gebruikers. Sommige van de diensten die door de aanbieder via het web worden geleverd, zijn echter onderworpen aan de betaling van een specifieke prijs volgens de algemene contractvoorwaarden.

 

2.2. Gebruikersregister.

 

In het algemeen is voor de levering van de Diensten geen voorafgaande aanmelding of registratie van de Gebruikers vereist. Desondanks stelt Wellness Gamification S.L. het gebruik van sommige diensten afhankelijk van de eerdere aanvulling van het desbetreffende gebruikersbestand. Deze registratie vindt plaats op de wijze die uitdrukkelijk is aangegeven in het service gedeelte zelf.

 

2.3. Juistheid van de informatie.

 

Alle door de Gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Voor deze doeleinden garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die via de formulieren voor het abonnement op de Diensten worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan Wellness Gamification SL wordt verstrekt permanent bij te werken, zodat hij onmiddellijk kan reageren als een echte gebeurtenis. In alle gevallen is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en de schade aan de aanbieder of derden.

 

2.4. Minderjarigen.

 

Voor het gebruik van diensten moeten minderjarigen altijd de toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers verkrijgen, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die door de minderjarigen onder hun hoede worden verricht. De verantwoordelijkheid bij het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met die van minderjarigen, en daarom zullen zij, als zij toegang krijgen tot ongeschikte inhoud op het internet, werkwijzen in hun computers moeten instellen, met name computerprogramma's, filters en blokken, die het mogelijk maken de beschikbare inhoud te beperken en, ook al zijn ze niet onfeilbaar, zijn ze bijzonder nuttig om de benodigdheden/materialen waartoe minderjarigen toegang hebben te controleren en te beperken.

 

2.5. Verplichting tot correct gebruik van het web.

 

De Gebruiker stemt ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke kennisgeving, evenals de morele en goed gebruik hiervan. Hiertoe zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor onwettige of verboden doeleinden, waardoor de rechten en belangen van derden worden geschaad, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op de computerapparatuur van de aanbieder zijn opgeslagen, kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen.

 

In het bijzonder, en bij wijze van indicatie, maar niet volledig, verbindt de gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, data, inhoud, berichten, afbeeldingen, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, alle soorten materiaal dat wordt verzonden, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden:

 

(a) in strijd is met de fundamentele rechten en openbare vrijheden die grondwettelijk zijn erkend in internationale verdragen en andere geldende normen, of probeert deze te verachten of te schenden;

 

(b) criminele, vernederende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde afleiden, aanzetten of bevorderen;

 

(c) discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op grond van geslacht, ras, religie, geloof, overtuiging, leeftijd of toestand induceren, aanzetten of bevorderen;

 

(d) in strijd is met het recht op eer, persoonlijke of familiale privacy of met het eigen imago van de persoon;

 

e) op enigerlei wijze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de dienstverlener of van derden; Y

 

(f) illegale, misleidende of niet loyale reclame vormt.

 

3.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

De aanbieder is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op onze website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij.

 

Deze website is uitgebreid gecontroleerd en getest op een goede werking. In principe kan de correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, veroorzaakt door overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

 

Wellness Gamification S.L. geeft geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en doeltreffende werking van de website of de diensten en inhoud ervan; van het bestaan van virussen, kwaadaardige programma's of schadelijke inhoud; van illegaal, onzorgvuldig, frauduleus gebruik of in strijd met deze wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden; of van het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en uitingen die beschikbaar zijn voor gebruikers op de website.

 

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

 

4.- COOKIES

 

De website van de provider kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server stuurt naar de computer van de persoon die de pagina opent) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie. De gebruikte cookies hebben in elk geval een tijdelijk karakter, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker wordt beëindigd.

 

In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

 

Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid.

 

5.- LINKS

 

Vanaf de website is het mogelijk dat deze wordt omgeleid naar de inhoud van websites van derden. Aangezien wij vanaf het internet niet altijd controle hebben over de inhoud die door derden wordt aangeboden, aanvaardt Wellness Gamification S.L. geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval verklaart de verstrekker dat hij onmiddellijk overgaat tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en tot de onmiddellijke intrekking van het heradres van deze websites, waarbij hij de betreffende inhoud onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten brengt.

 

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en opgeslagen informatie, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot fora, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die de publicatie van de inhoud op een niet-afhankelijke manier aan de webpagina van de aanbieder mogelijk maken. Echter, in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de website van de aanbieder. 11 en 16 van de LSSICE stelt de aanbieder zich ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt actief mee aan de terugtrekking of, indien nodig, het blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op het nationale of internationale recht, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud is die vatbaar is voor deze classificatie, gelieve de beheerder van de website onmiddellijk op de hoogte te brengen.

 

6.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De providers zijn zeer toegewijd aan de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garanderen de volledige naleving van de verplichtingen, evenals de implementatie van de veiligheidsmaatregelen voorzien in de Europese verordening inzake gegevensbescherming(AVG / GDPR )en de Spaanse regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

 


7. 7. SOCIALE NETWERKEN

 

Wij informeren u dat Wellness Gamification S.L. aanwezig kan zijn in sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die de gebruikers in dezelfde [volgers worden van de provider in de sociale netwerken (en/of het realiseren van een link of verbinding actie door middel van deze)] zal worden beheerst door deze sectie, evenals door de voorwaarden voor gebruik, privacybeleid en regelgeving voor toegang tot en gebruik van de sociale netwerken, en voorafgaande aanvaarding van de gebruiker. WellnessGamificationS.Learn uw gegevens om u te informeren over de activiteiten, producten of diensten van de provider via deze sociale netwerken, evenals voor enig ander doel dan de regelgeving van sociale netwerken toestaan, maar zal niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid.

 

De publicatie van de inhoud is verboden:

 

- Dat ze onrechtmatig zouden zijn volgens nationale, communautaire of internationale regelgeving of dat ze activiteiten uitvoeren die onrechtmatig zouden zijn of in strijd zouden zijn met de beginselen van goede trouw.

 

- Dat bedreigt de fundamentele rechten van de mensen, gebrek aan hoffelijkheid in het netwerk, ergeren of kunnen leiden tot negatieve meningen bij onze gebruikers of derden en in het algemeen de inhoud die Wellness Gamification S.L. als ongepast beschouwt.

 

- En in het algemeen in strijd met de principes van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de privacy, bescherming van de consument en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Evenzo behoudt Wellness Gamification S.L. zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving van de website of van het sociale netwerk van ondernemingen, de inhoud die als ongeschikt wordt beschouwd.

 

8.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, teksten, foto's en / of afbeeldingen zijn het eigendom van de klant, in de mate dat het nodig is, en heeft de licentie of toestemming voor gebruik en uitingen van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regels van intellectuele en industriële eigendom.

 

Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de verspreiding en de openbare communicatie voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Iedereen die eerder niet door de aanbieder is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

 

De ontwerpen, logo's, teksten en/of grafieken buiten de provider en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat met betrekking tot hen kan ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

 

De verstrekker erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige rechten van industriële en intellectuele eigendom, die niet de vermelding of verschijning op de website, van het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder op hen, evenals de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door een deel van het.

 

Om elke vorm van observatie te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom, evenals elke inhoud van de website, kunt u dit doen via de e-mail hierboven.

 

9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Voor de beslechting van geschillen of kwesties in verband met deze website of de activiteiten in deze ontwikkelde, zal van toepassing zijn Spaans recht, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de rechtbanken van Barcelona.

 

PRIVACY POLICY

 

In overeenstemming met Hoofdstuk II van Wet 34/2002, LSSICE, informeren wij u dat deze website eigendom is van Wellness Gamification SL, hierna ook de Provider, gevestigd te C / San Pere Mes Alt nº 19 1º 2 ªB 08003, BARCELONA, met CIF B6654465651, telefoonnummer: 935991664, en e-mail: hello@wefitter.com.

 

Wellness Gamification SL, als verantwoordelijke voor deze website en in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) inzake de bescherming van persoonsgegevens. natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, organieke wet 15/1999 van 13 december 1999, bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en wet 34/2002 van 11 juli 2002, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), heeft alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, vastgelegd in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december 2007 (dat de LOPD ontwikkelt) om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te waarborgen en te beschermen.

Europese wetgeving (AVG/GDPR/RGPD)

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de zogenaamde 'General Data Protection Regulation (GDPR)' privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie geldt. In Nederland is deze wet bekend onder de naam 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)'. In Spanje is deze wet bekend onder de naam Reglamento General de Protección de Datos'.

 

In het kader van de bepalingen van de LOPD informeert Wellness Gamification S.L. u dat de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, in onze informatiesystemen zullen worden opgenomen om de nodige commerciële en administratieve procedures met de gebruikers van het web uit te voeren; De handelingen die zijn voorzien om de behandelingen uit te voeren zijn als volgt: het beantwoorden van vragen en/of het verstrekken van informatie die de gebruiker nodig heeft; het uitvoeren van de levering van diensten en/of producten die door de gebruiker zijn gecontracteerd of onderschreven; het uitvoeren van al deze activiteiten van Wellness Gamification S.L. door deze wettelijke kennisgeving en het versturen van de nieuwsbrief van de website.

 

De ondertekenaar garandeert de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en verbindt zich ertoe alle wijzigingen die zich daarin kunnen voordoen, mee te delen.

 

De Provider informeert de gebruiker door middel van een sterretje (*) in de overeenkomstige vakken van het contactformulier over deze verplichting en geeft daarbij aan welke gegevens nodig zijn. Door middel van de indicatie en het invoeren van de gegevens geeft de gebruiker ondubbelzinnig toestemming aan Wellness Gamification S.L. om door te gaan met de verwerking van de gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt.

 

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid betekent dat het niet mogelijk is om zich in te schrijven, te registreren of informatie te ontvangen over de producten en diensten van de aanbieder.

 

In overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens houdt de aanbieder zich aan alle bepalingen van de voorschriften van de RGPD en LOPD voor de behandeling van persoonlijke gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en duidelijk aan de principes die in artikel 5 van de RGPD worden beschreven. 5 van de RGPD en naar art. 5 van de RGPD. 4 van de LOPD, waarmee zij op een wettige, loyale en transparante wijze worden behandeld ten opzichte van de betrokkene en adequaat, relevant en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden behandeld.

 

Het VERANTWOORDELIJK garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft ingevoerd om de door de RGPD en de LOPD vastgestelde veiligheidsmaatregelen toe te passen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de Gebruikers.

 

In overeenstemming met dit reglement informeren wij u dat u het recht heeft om toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van en het verzet tegen uw behandeling te vragen door naar C / San Pere Mes Alt nr. 19 1º 2 ªB 08003, BARCELONA te gaan, door een e-mail te sturen naar hello@wefitter.com, met vermelding van het onderwerp: "LOPD, ARCO Rights", en het bijvoegen van een fotokopie van uw identiteitsbewijs of een soortgelijk wettelijk middel, zoals aangegeven door de wet. U hebt te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd. U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens zijn geschonden (agpd.es).

 

VERTROUWELIJKHEID EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 

De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De Provider heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen en alle beschermingsniveaus die nodig zijn om de veiligheid bij de behandeling van de gegevens te garanderen en om de wijziging, het verlies, de diefstal, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, afhankelijk van de stand van de techniek en de aard van de opgeslagen gegevens. Ook wordt gegarandeerd dat de behandeling en registratie in bestanden, programma's, systemen of apparatuur, gebouwen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid zoals vastgelegd in de huidige regelgeving.

 

Wellness Gamification S.L. zal geen persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, behalve op grond van een wettelijke verplichting. In het geval van overdracht aan een derde partij, zal echter vooraf informatie worden gevraagd om de uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht. De entiteit die verantwoordelijk is voor de database, evenals de entiteiten die in enige fase van de behandeling en / of de entiteiten waaraan zij zijn aangemeld - in ieder geval altijd met de overeenkomstige toestemming van de gebruiker - zijn verplicht om het beroepsgeheim en de vaststelling van de niveaus van bescherming en technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, in acht te nemen, het zoveel mogelijk vermijden van ongeoorloofde toegang, illegale wijzigingen, aftrekkingen en/of verlies van gegevens, om het overeenkomstige veiligheidsniveau van de bestanden van de Provider te waarborgen, afhankelijk van de aard en gevoeligheid van de gegevens die door de gebruikers van deze Website worden verstrekt.

 

AANVAARDING EN TOESTEMMING [AANPASSEN AAN DE CONCRETE VERONDERSTELLING]

 

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens en in te stemmen met de geautomatiseerde verwerking ervan door Wellness Gamification.

S.L. in de vorm en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Via dit privacybeleid informeren wij u dat de foto's die op de website worden geplaatst eigendom zijn van Wellness Gamification SL, inclusief die van de minderjarigen, waarin, om deze te verkrijgen, de voorafgaande toestemming van de ouders, docenten of wettelijke vertegenwoordigers is verkregen door het ondertekenen van de formulieren die voor dat doel zijn gemaakt door de centra waar de minderjarigen deel van uitmaken. Echter, de ouders, voogden of vertegenwoordigers van de minderjarigen, als houders van de uitoefening van de rechten van deze, en altijd voorafgaande formele eis schriftelijk, kan de weigering om de afbeelding van de minderjarige te gebruiken; in dit geval zal de afbeelding worden weergegeven pixelachtig.

 

JUISTHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die naar Wellness Gamification S.L. worden verzonden, waardoor de aanbieder wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens. De gebruiker garandeert en reageert in ieder geval op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe om deze correct te actualiseren. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of inschrijfformulier.

 

INHOUD VAN HET WEB I LINKS (LINKS)

 

Wellness Gamification S.L. behoudt zich het recht voor om de informatie op het web bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan zelfs de toegang tot informatie beperken of weigeren.

 

Wellness Gamification S.L. neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de informatie op de websites van derden die toegankelijk is via de "links" of links van een webpagina van de aanbieder.

 

De aanwezigheid van "links" of links zijn uitsluitend ter informatie en impliceren in geen geval een suggestie, uitnodiging of erkenning.

 

VERZENDING CV [AANPASSEN AAN HET VERMEENDE CONCRETE]

 

In het geval dat de gebruiker zijn CV via onze website indient, informeren wij hem dat de verstrekte informatie zal worden behandeld om hem te laten deelnemen aan de selectieprocessen die kunnen bestaan, door een analyse van het profiel van de sollicitant uit te voeren om zo de beste kandidaat voor de vacature van de verantwoordelijke te selecteren. Wij informeren u dat dit de enige officiële procedure is om uw CV te accepteren, zodat CV's die via een andere procedure worden ingediend, niet worden geaccepteerd. In geval van een wijziging van de gegevens, gelieve ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij uw gegevens op de hoogte kunnen houden.

 

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist, waarbij een volledige eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de behandeling en de daaropvolgende vernietiging wordt gegarandeerd. In die zin, na de bovenvermelde termijn, en indien u wenst te blijven deelnemen aan het selectieproces van de Verantwoordelijke, gelieve uw CV terug te sturen.

 

De gegevens kunnen worden verwerkt en / of meegedeeld aan de bedrijven die lid zijn van onze groep tijdens de bewaring van hun curriculum en voor dezelfde doeleinden die eerder zijn gemeld.

 

ONDERSCHRIJVING AAN DE BLOG VAN Wellness Gamification S.L. [AANVULLENDE AAN DE ONDERHOUDENDE CONCRETE].

 

In het geval dat de gebruiker zich abonneert op de blog, informeren wij u dat de verstrekte informatie zal worden verwerkt om uw abonnement op de informatieblog te beheren met een update-bericht en dat zal worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te handhaven. Wanneer het niet langer nodig is voor dit doel, zullen ze worden geëlimineerd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen. De gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, behoudens wettelijke verplichting.

 

DEELNAME AAN FORA [AANPASSEN AAN DE VERONDERSTELDE CONCRETE VORM]

 

In het geval dat de gebruiker wil deelnemen aan de forums van het web, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om de deelname aan het forum te reguleren. Elke registratie of overdracht van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker van dit forum impliceert de ondubbelzinnige kennis en aanvaarding van de wettelijke kennisgeving en het privacybeleid op de website. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te handhaven en wanneer het niet langer nodig is voor dit doel, zullen ze worden onderdrukt met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen. De publicaties worden openbaar gemaakt voor de gebruikers van het online forum.

 

PUBLICATIE VAN UW GETUIGENIS [AANPASSEN AAN DE CONCRETE VERONDERSTELLING]

 

In het geval dat de gebruiker zijn mening op het web wil publiceren, informeren wij u dat de verstrekte informatie zal worden behandeld om de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot de producten en/of diensten die op de website worden gepubliceerd te behandelen en zo andere gebruikers te kunnen helpen. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te handhaven en wanneer het niet langer nodig is voor dit doel, zullen deze worden onderdrukt met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen. De getuigen zullen worden gepubliceerd op onze website. De enige persoonlijke gegevens die van de getuige worden gepubliceerd, zijn de naam van de getuige.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

 

Wellness Gamification S.L. behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

 

COMMERCIËLE MAILS

 

Volgens de LSSICE voert Wellness Gamification S.L. geen SPAM-praktijken uit en verstuurt zij dus geen commerciële e-mails die niet eerder door de gebruiker zijn aangevraagd of goedgekeurd. Bijgevolg heeft de Gebruiker in elk van de vormen van de webpagina de mogelijkheid om uitdrukkelijk in te stemmen met de ontvangst van ons bulletin, onafhankelijk van de tijdig gevraagde commerciële informatie.

 

WETGEVING

 

Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen Wellness Gamification SL en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hun gebruik van de hoven en rechtbanken van Barcelona.

 

COOKIES POLICY

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Hieronder vindt u informatie over wat cookies zijn, welk type cookies deze pagina gebruikt, hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen en hoe u de installatie van cookies van derden specifiek kunt uitschakelen. Als u de specifieke informatie die u zoekt niet kunt vinden, stuur dan een e-mail naar hello@wefitter.com.

 

ACHTERGROND

 

In overeenstemming met de Spaanse regelgeving die het gebruik van cookies met betrekking tot de levering van elektronische communicatiediensten regelt, zoals vastgelegd in Koninklijk Besluit 13/2012 van 30 maart, informeren wij u over de cookies die worden gebruikt op de Wellness Gamification website SL (ook de aanbieder) en de reden voor het gebruik ervan. Evenzo informeert het u dat u door het surfen op de website uw toestemming geeft om ze te gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES?

 

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies stellen een webpagina onder andere in staat om informatie op te slaan en op te vragen over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparatuur gebruiken, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn computer of apparaat en geven geen referenties die het mogelijk maken zijn persoonlijke gegevens te kennen.

COOKIES DIE ONDER DE REGELGEVING VALLEN EN COOKIES ZIJN UITGEZONDERD

 

Volgens de EU-richtlijn zijn cookies die de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereisen, analytische cookies en reclame- en affiliatiecookies, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of de levering van diensten. die uitdrukkelijk worden opgeroepen door de gebruiker.

 

SOORTEN COOKIES

 

a) Volgens de entiteit die ze beheert, zijn er eigen cookies (die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd en waarvan de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd) en van derden (die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt).

 

b) Afhankelijk van de tijd dat ze actief blijven, zijn er de sessies (ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een webpagina) en de permanente sessies (waarin de gegevens worden opgeslagen in de terminal en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie

Het kan gaan van enkele minuten tot meerdere jaren-).

 

c) Afhankelijk van het doel waarvoor zij de informatie die zij verzamelen behandelen, kunnen zij dat zijn:

 

- Technische cookies (noodzakelijk voor het gebruik van de website en de levering van de gecontracteerde dienst),

 

- Personalisatiecookies (die de gebruiker toegang geven tot de dienst met vooraf gedefinieerde functies, zoals taal, browsertype, regionale configuratie, enz.

 

- Analysecookies (zij verzamelen informatie over het gebruik van de website),

 

- Advertentiecookies (zij verzamelen informatie over voorkeuren en persoonlijke keuzes van gebruikers),

 

- Affiliate cookies (hiermee kunt u de bezoeken van andere websites volgen, waarmee de website een affiliatiecontract afsluit).

 

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

 

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn sessie- en third-party cookies en stellen ons in staat om informatie op te slaan en toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot de taal, het type browser dat wordt gebruikt en andere algemene kenmerken die door de gebruiker vooraf zijn gedefinieerd, en om de activiteit die wordt uitgevoerd om onze diensten op een efficiëntere en meer gepersonaliseerde manier te verbeteren en te analyseren. De gebruikte cookies hebben in elk geval een tijdelijk karakter, met als enig doel het browsen efficiënter te maken. In geen geval verstrekken deze cookies zelf persoonlijke gegevens en worden ze niet gebruikt voor het verzamelen ervan.

 

Het gebruik van cookies biedt voordelen, zoals:

 

- vergemakkelijkt de navigatie van de gebruiker en de toegang tot de verschillende diensten die door deze website worden aangeboden;

 

- voorkomt dat de gebruiker bij elke toegang tot de website de vooraf gedefinieerde algemene kenmerken moet configureren; Y

 

- bevordert de verbetering van de werking en van de diensten die via deze website worden geleverd, na de overeenkomstige analyse van de informatie die via de geïnstalleerde cookies wordt verkregen.

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat als u doorgaat met browsen, u verschillende cookies van derden zult installeren, waardoor u bepaalde cookies kunt installeren die als enige doel hebben de toegang tot onze website te registreren voor de realisatie van anonieme statistieken over bezoeken, waarbij u altijd anoniem informatie verzamelt. Het is niet nodig om de installatie van deze cookies te accepteren, u kunt ook door onze website bladeren.

 

In verschillende delen van onze website kunt u sociale netwerkcookies installeren, met name de volgende:

 

- Twitter-cookie, volgens de bepalingen van haar privacybeleid en het gebruik van cookies.

 

- Facebook cookie, volgens de bepalingen van haar cookiebeleid.

 

- Linkedin cookie, volgens de bepalingen van zijn pagina over het gebruik van cookies.

 

- Google+ cookie en Google Maps, volgens wat er op uw pagina staat over wat voor soort cookies zij gebruiken.

 

Naam Type Vervaldatum Doel Klassen

 

INTREKKING

 

U hebt te allen tijde toegang tot de configuratie van uw browser door alle cookies te accepteren of te weigeren, of door de cookies te selecteren waarvan de installatie wel en de cookies niet ondersteunt, volgens een van de volgende procedures, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

 

Google Chrome (in het menu Extra):

 

Instellingen> Geavanceerde opties> Privacy (Instellingen voor inhoud)> Cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3Desktop&hl=en

 

Microsoft Internet Explorer (in het menu Tools):

 

Internet Opties> Privacy> Geavanceerd: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows- internet-explorer-delete-management-koekjes

 

Firefox. Opties> Privacy> Cookies: crawl-preferenties:

 

Opties> Privacy> Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web- crawlvoorkeuren

 

Safari, iPad en iPhone:

 

Voorkeuren> Privacy: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

Opera. Instellingen> Opties> Geavanceerde > Cookies:

 

Instellingen> Opties> Geavanceerd> Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

 

Deze browsers zijn onderhevig aan updates of wijzigingen, dus we kunnen niet garanderen dat ze volledig in overeenstemming zijn met de versie van uw browser. U kunt ook een andere browser gebruiken

 

niet overwogen in deze links als Konqueror, Arora, Flock, enz. Om deze mismatches te vermijden, kunt u rechtstreeks vanuit de opties van uw browser toegang krijgen, meestal in het menu "Opties" in het gedeelte "Privacy". (Zie de hulp van uw browser voor meer informatie).

 

DEACTIVERING / ACTIVERING EN VERWIJDERING VAN COOKIES

 

Om cookies te beperken of te blokkeren, gebeurt dit via de browserinstellingen.

 

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, kunt u de instellingen van uw browser zo aanpassen dat u op de hoogte wordt gesteld voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de configuratie zo aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen cookies van derden. U kunt ook alle cookies verwijderen die zich al op de computer bevinden. Houd er rekening mee dat u de configuratie van elke browser en elk apparaat dat u gebruikt afzonderlijk moet aanpassen.

 

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunnen wij niet langer garanderen dat onze website goed werkt. Sommige functies van onze website kunnen verloren gaan en het kan zijn dat u bepaalde websites niet meer kunt zien. Ook betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties te zien krijgt. Gewoonweg zullen de advertenties niet aan uw interesses voldoen en zullen ze vaker worden herhaald.

 

Elke browser heeft een andere methode om de configuratie aan te passen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser om de juiste instellingen te bepalen.

 

Om cookies op uw mobiele telefoon uit te schakelen, raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.

 

Meer informatie over cookies vindt u op internet op http://www.aboutcookies.org/.

 

Rekening houdend met de manier waarop het internet en websites werken, hebben wij niet altijd informatie over de cookies die door derden via onze website worden geplaatst. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin onze website zogenaamde geïntegreerde elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die elders worden opgeslagen, maar die op onze website of via onze website worden weergegeven.

 

Mocht u dit soort cookies tegenkomen op deze website en niet in de bovenstaande lijst staan, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij om informatie op te vragen over de cookies die u plaatst, het doel en de duur van de cookie, en hoe uw privacy is gewaarborgd.